JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Spoločnosť MÔJ BAR, s.r.o., ako prevádzkovateľ serveru www.miocaffe.sk sa zaväzuje že:

Vaše osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu MÔJ BAR, s.r.o.. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje.

Fyzická osoba:

  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické a e-mailové spojenie


Právnická osoba:

  • Meno a priezvisko
  • Názov firmy
  • Úplnú poštovú adresu
  • Telefonické, prípadne faxové spojenie
  • IČO
  • IČ DPH, pripadne DIČ

Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu bankovým prevodom.

V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov 
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.